Nou govern municipal


Volem donar la benvinguda al nou govern municipal que ha sortit de les eleccions del 22 de maig.
En la legislatura anterior els veïns hem passat de la indignació, demostrada amb la consulta per la independència que va aconseguir un suport majoritari per part dels nostres veïns, al compromís, el compromís demostrat per associacions de veïns i partits polítics en el treball fet per aconseguir el consens necessari per aprovar a finals de 2010 el Pla de futur de Collserola 2010-2020.
Tenim posades moltes esperances en una nova forma de fer política i en un nou model de gestió i participació per al nostre poble.
Per al vostre coneixement us adjuntem el programa electoral de CiU per als nostres barris.
Associació de veïns de Vallvidrera 1950-2011

Programa de Convergència i Unió
Vallvidrera- les Planes-Tibidabo
- Cercarem un emplaçament per dotar el barri, de forma consensuada, d’una instal·lació municipal esportiva amb piscina i n’elaborarem i n’aprovarem el planejament.
- Adequarem i millorarem les instal·lacions esportives de les escoles
públiques per promoure els usos extraescolars per part de les entitats i els veïns del barri.
- Estudiarem i promourem recorreguts esportius fora de les zonesurbanes.
- Estudiarem i promourem una pista poliesportiva polivalent a la plaça del
Mina Grott.
Iniciarem les gestions per dotar els barris de places de residència i
centres de dia per a la gent gran, de titularitat pública o concertades amb equipaments de titularitat privada.
Millorarem els equipaments dels centres d’atenció primària (CAP) del
barri.
Estudiarem amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona, la forma d’oferir places educatives per a joves entre els catorze i els setze anys al barri.
Remodelarem l’antic mercat de Vallvidrera com a equipament de serveis
per al barri en consens amb les entitats i veïns i veïnes del barri.
Cercarem un emplaçament per construir un espai de barri al Mas Sauró, i n’elaborarem i n’aprovarem el planejament.
Donarem suport a iniciatives socials i/o privades per dotar d’un bar restaurant, tipus societat recreativa, l’entorn del barri.
- Estudiarem la manera de dotar el barri de la Font del Mont d’un local
social per a les seves activitats.
Dotarem l’oficina de l’Ajuntament de Barcelona de Collserola d’un
registre d’entrada de documents.
Iniciarem converses amb la societat estatal de Correos y Telégrafos,SA per promoure una oficina de correus al barri.
- D’acord amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, promourem la
instal·lació de lavabos públics a les seves estacions.
-Impulsarem l’acció de les companyies de subministraments energètics
per tal de millorar
- Treballarem per garantir la cobertura de telefonia mòbil, ADSL i Wi-Fi a
tots els barris.
- Millorarem el servei de recollida de matèria orgànica i l’aprofitament de la
brossa vegetal. Estudiarem la construcció d’una planta de compostatge al barri.
- Farem campanyes d’educació ambiental per conscienciar els veïns de la importància de separar correctament la matèria orgànica de la resta
- Potenciarem els centres d’educació ambiental.
- Estudiarem, d’acord amb el Consell de Barri, la recuperació d’activitats
lligades a la sostenibilitat a l’espai de Can Pujades.
- Impulsarem el desenvolupament de l’Agenda 21, posant l’èmfasi en
l’estalvi energètic i la promoció
- Adoptarem mesures correctives per reduir la contaminació acústica,
d’acord amb les dades que subministra el mapa de soroll.
- Impulsarem la recuperació del patrimoni historicoarquitectònic i historicoartístic del barri. En aquest sentit, estudiarem les propostes d’actuació que es puguin fer a Can Pasqual, Can Llevallol, l’església de Santa Maria de Vallvidrera i els Safareigs del Sanatori.
- Estudiarem l’estat de les masies del barri.
Netejarem els llocs d’interès social i ambiental (fonts, mines d’aigua i espais de valor natural).
Vetllarem perquè el manteniment dels carrers i les places tingui en
compte les condicions orogràfiques i de zona forestal del barri. La pavimentació dels carrers es farà amb materials i acabats adequats a aquest criteri. Aquest criteri s’aplicarà especialment a les voreres, escales i zones de pas devianants.
 - S’actuarà sobre els entorns de la Font del Mont el carrer del Turó, el carrer de les Casetes, el camí de la Font dels Pins, les escales del camí de Ciureny, a les escales del passatge del Camí del Mas Sauró, les voreres dels aparcaments per a residents de l’estació del Baixador de Vallvidrera i les escales del passatge que va del camí de la Reineta al camí de la Font dels Pins i del camí de Can Castellví a la carretera de Vallvidrera a Molins de Rei.
Continuarem les obres de soterrament de les línies elèctriques i de dotació de clavegueram i asfaltat.
- Estudiarem el tipus de vorera integrada a l’entorn que s’ha de construir a la carretera de les Aigües.
- Estudiarem sistemes adaptats al territori de contenció de terres a fi
d’evitar esllavissades a l’inici del camí de la Reineta, camí de la Font dels Pins i passatge del Camí del Mas Sauró.
Estudiarem la forma d’adaptar els carrers al desguàs de les aigües pluvials
Instal·larem noves zones de jocs infantils al casal del barri del Rectoret i a l’espai del carrer dels Boemis
- Demanarem a TMB la col·locació de marquesines a les parades del bus de barri.
- Estudiarem d’acord amb Red Eléctrica Española i Fecsa-Endesa el soterrament de les línies d’alta tensió.
- Estudiarem com es pot millorar l’enllumenat públic del barri per tal de
garantir que els espais que utilitzen els vianants estiguin ben il·luminats
- Revisarem el PECLAB per garantir la qualitat del clavegueram del barri.
Millorarem la senyalització del barri. La senyalització de trànsit serà
especialment clara pel que fa a les prohibicions d’utilitzar carrers i carreteres del barri com a lloc de pas del trànsit que no és local.
- Millorarem la senyalització del barri. La senyalització de trànsit serà
especialment clara pel que fa a les prohibicions d’utilitzar carrers i carreteres del barri com a lloc de pas del trànsit que no és local.
Revisarem el nomenclàtor de carrers.
- Revisarem la xarxa de transport públic del barri per millorar freqüències i
adaptar-les a les necessitats de les escoles. Estudiarem solucions per facilitar el transport públic nocturn del barri i impulsarem la integració tarifària del funicular del Tibidabo. Impulsarem que alguns municipis del Vallès s’integrin a la zona tarifària 1.
- Farem l’estudi, el projecte i la planificació urbanística per construir un
aparcament subterrani a la plaça de Pep Ventura. En la reurbanització de la superfície construirem escales mecàniques que donin accés a la plaça de Pep Ventura.
- Redactarem i aprovarem el planejament urbanístic, d’acord amb el Pla
parcial de les Planes per construir aparcaments per a residents al baixador de Vallvidrera i a l’estació de les Planes.
- Estudiarem la forma de garantir espai d’aparcament per als residents a
l’estació del Peu del Funicular i al baixador de la carretera de les Aigües del funicular de Vallvidrera.
- L’aparcament del Parc d’atraccions del Tibidabo també servirà
d’aparcament per a residents.
- Instal·larem aparcament per a bicicletes als entorns dels equipaments.
- Elaborarem un pla de mobilitat del barri per pacificar el trànsit i crear
eixos de mobilitat veïnal entre Vallvidrera i el sector de les Planes a través del carrer dels Reis Catòlics.
- Revisarem el Pla de mobilitat del Cim del Tibidabo i estudiarem la
implantació de zones 30 a l’interior dels nuclis de població.
- Juntament amb TABASA, estudiarem sistemes per facilitar la mobilitat
dels residents al barri, assegurar la bona circulació dels vehicles d’emergència i facilitar l’accés a la benzinera.
- Impulsarem el Pla parcial de les Planes. Estudiarem i aprovarem el nou
planejament de la zona del turó de Vallvidrera. Conservarem les finques
qualificades d’equipament en el Pla general metropolità i en el Pla parcial.
- Estudiarem la modificació de la normativa d’edificació, revisarem el Pla parcial de les Planes per tal de permetre la construcció d’aparcaments i revisarem els criteris per a l’obtenció de guals.  
Estudiarem solucions per millorar els accessos als nuclis de la població, com també la connexió de carrers i l’eixamplament de finals de carrers.
Estudiarem la connexió del torrent de la Font del Mont amb el camí Boscà.
Estudiarem i aprovarem el planejament necessari per construir
habitatges públics de lloguer per als veïns del barri.
- Revisarem el mapa d’hidrants del barri i el Pla director de bombers de
Barcelona per tal d’assegurar que els seus temps de resposta responguin a un criteri d’equitat amb el barri.
- Revisarem i actualitzarem el Pla de protecció del Parc d’atraccions del Tibidabo i estudiarem convenis de col·laboració amb l’Associació de Defensa Forestal.
Assegurarem la presència de la Guàrdia Urbana i dels Mossos
d’Esquadra al barri, implementant el model de Guàrdia Urbana. Evitarem les curses nocturnes a la carretera.
-Col·laborarem amb el Consorci del Parc de Collserola en la seva gestió i en el control dels porcs senglars i impulsarem la creació d’activitats
econòmiques derivades de l’explotació i el manteniment del parc de Collserola.
- Promourem l’associacionisme al barri, millorant els consells de gestió
dels equipaments públics i potenciant la participació activa de les entitats que el formen.
Crearem un òrgan específic per gestionar el barri. Crearem un consell de seguiment del Pla de Futur
- Potenciarem el museu Verdaguer de Vil·la Joana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Recordant Espriu

Recordant Espriu